Dary

Dary jsou až na výjimky obecně daňově neuznatelným nákladem. Za splnění určitých podmínek lze však poskytnuté dary uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně.

Náklady vzniklé z titulu poskytnutí daru, tj. peněžního nebo nepeněžního (bezúplatného) plnění, jsou obecně náklady daňově neúčinnými.

Daňově uznatelným nákladem však je bezúplatné poskytnutí předmětu propagačního charakteru, který:

 • je opatřen obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele, nebo propagovaného zboží či služby,
 • má hodnotu bez DPH nepřesahující částku 500 Kč za kus,
 • nepodléhá (s výjimkou tichého vína) spotřební dani.

 

Jako daňový náklad lze uplatnit také náklady poskytnuté formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, k nimž došlo na území ČR, na území jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu. Není ovšem přípustné uplatňovat tyto náklady jako náklady daňové a současně i jako odčitatelnou položku podle § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8 ZDP.

 

Z hlediska daňové legislativy řeší oblast poskytování darů především zákon o daních z příjmů, a to v § 15 odst. 1, 2 a 9 (pro fyzické osoby) a § 20 odst. 8 až 12 (pro právnické osoby), § 24 odst. 2 písm. zp) a § 25 odst. 1 písm. t) (oblast daňové uznatelnosti nákladů). Dále pak zákon o DPH a zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

 

Občanskoprávní úpravu poskytování darů najdeme v §§ 628 až 630 ObčZ.

 

Dary lze za stanovených podmínek uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. Nárok na odečet od základu daně z titulu poskytnutých darů mají jak osoby fyzické, tak i právnické (mimo neziskových subjektů).

Testovat je nutné:

 • subjekt obdarovaného,
 • účel použití daru,
 • spodní a horní limit výše darů.

 

Podmínky pro subjekt obdarovaného, tj. z hlediska toho, kdo je příjemcem daru, jsou stanoveny shodně pro fyzické i právnické osoby.

Pokud jde o účel daru, lze uplatnit poskytnuté dary např. na zdravotnické prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky, na financování odstraňování následků živelní pohromy, vědu a vzdělání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat apod. Z hlediska účelu daru jsou podmínky pro právnické a fyzické osoby stanoveny zákonem o daních z příjmů odlišně.   

Odlišné je i stanovení limitu darů z hlediska výše daru.

 

Pro fyzické osoby platí, že:

 • úhrnná hodnota všech darů činí alespoň 2 % základu daně nebo 1 000 Kč,
 • souhrnná výše darů uplatňovaných ke snížení základu daně činí za zdaňovací období nejvýše 10 % ze základu daně, a to nesníženého o jiné nezdanitelné části či odčitatelné položky.

Počínaje rokem 2013 zákon umožňuje odečíst od základu daně dar ve formě poskytnutí orgánu od žijícího dárce, který se oceňuje částkou 20 000 Kč.

Pro právnické osoby platí:

 • hodnota každého jednotlivého daru činí alespoň 2 000 Kč,
 • souhrnná výše darů uplatňovaných ke snížení základu daně může činit maximálně 5 % ze základu daně sníženého podle § 34,
 • v případě poskytnutí darů středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %.
Dary

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=318351