Paušální výdaje

Fyzické osoby, jakožto poplatníci daně z příjmů, mají možnost zvolit si způsob uplatňování daňových výdajů. První možností je uplatňovat výdaje ve skutečné výši (tj. vést účetnictví nebo daňovou evidenci). Druhou pak je možnost výdaje uplatnit paušální částkou v určité procentní výši.

Možnost uplatnění paušálních výdajů, tedy výdajů stanovených procentem z příjmů, se vztahuje na následující poplatníky:

 • dle znění § 7 odst. 7 ZDP na poplatníky s příjmy zdaňovanými podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP (výše paušálu činí 30 % až 80 % z příjmů)
 • dle znění § 9 odst. 4 ZDP na poplatníky s příjmy z pronájmu (výše paušálu činí 30 % z příjmů)
 • dle znění § 10 odst. 4 ZDP na poplatníky s příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP (výše paušálu činí 80 % z příjmů).

 

Výhody uplatnění paušálních výdajů

 • Hlavní výhodou je, že se poplatník daně z příjmů fyzických osob může kdykoliv rozhodnout podle výše očekávaných nebo dosažených skutečných výdajů k přechodu z uplatňování skutečných výdajů na paušální výdaje nebo naopak. Může se tak rozhodnout buď na počátku zdaňovacího období, v průběhu zdaňovacího období, anebo až po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy a sestavování přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Záleží vždy na rozhodnutí poplatníka a paušální výdaje uplatní v případě, že to je pro něho výhodnější. O přechodu z uplatnění skutečných výdajů na paušální výdaje nebo naopak z paušálních výdajů na skutečné výdaje nemusí poplatník informovat správce daně, pouze příslušným kódem v daňovém přiznání vyznačí způsob uplatnění daňových výdajů.
 • Na rozdíl od podmínek pro vedení daňové evidence dle § 7b ZDP existuje při uplatnění paušálních výdajů jednoduchost evidence, kdy podle § 7 odst. 8 a podle § 9 odst. 5 ZDP je poplatník povinen vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a v souvislosti s pronájmem a podle § 10 odst. 4 ZDP je poplatník povinen vést záznamy o příjmech.
 • Uplatnit paušální výdaje může i poplatník, který vede povinně nebo dobrovolně účetnictví – v tomto případě však musí kromě vedení účetnictví poplatník evidovat příjmy ve smyslu § 7 odst. 8 ZDP, ze kterých pak vypočte paušální výdaje procentem z příjmů.

 

Nevýhody uplatnění paušálních výdajů

 • úprava základu daně při přechodu ze skutečných výdajů na paušální výdaje

Při přechodu z prokazatelných výda­jů na stanovení výdajů formou paušálu se na poplatníka vztahuje úprava základu daně dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP.

 • úprava základu daně při přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje

 

Při přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje opět platí povinnost úpravy rozdílu příjmů a výdajů dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP.

 • nemožnost uplatnění daňových odpisů
 • nemožnost uplatnění paušálních výdajů na dopravu
 • ukončení leasingové smlouvy

Uplatnění paušálních výdajů má negativní dopad na ukončení leasingové smlouvy na finanční pronájem hmotného majetku, kdy nejde odkoupený hmotný majetek zařadit do obchodního majetku a tím není splněna podmínka daňové účinnosti nájemného za dobu trvání leasingové smlouvy dle § 24 odst. 4 písm. c) ZDP – při uplatnění paušálních výdajů totiž neexistuje obchodní majetek poplatníka.

 • nemožnost změny v dodatečném daňovém přiznání

 

S účinností od 1. 1. 2013 došlo ke dvěma změnám souvisejícím s uplatněním paušálních výdajů, které mají negativní dopad na výši daně u poplatníků daně z příjmů fyzických osob.

 

1. Omezení výše paušálních výdajů

 

V § 7 odst. 7 ZDP došlo k zavedení absolutního stropu výše výdajů při použití dvou nejnižších procentních skupin paušálních výdajů, a to:

 • u příjmů podle § 7 odst. 1 písm. c) a u příjmů dle § 7 odst. 2 písm. a) až d) s procentem paušálních výdajů 40 % lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 800 000 Kč (výši 40 % je možné uplatnit pouze z příjmů do 2 mil. Kč);
 • u příjmů podle § 7 odst. 2 písm. e) s procentem paušálních výdajů 30 % lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 600 000 Kč (výši 30 % je možné uplatnit pouze z příjmů do 2 mil. Kč).

K podobné úpravě došlo i u příjmů z pronájmu v § 9 odst. 4 ZDP, kdy lze k příjmům z pronájmu uplatnit paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů, ale od 1. 1. 2013 lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do částky 600 000 Kč (výši 30 % je možné uplatnit pouze z příjmů do 2 mil. Kč).

 

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne za zdaňovací období r. 2013 příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) nebo příjmy dle § 7 odst. 2 anebo příjmy dle § 9 ZDP vyšší než 2 mil. Kč a k těmto příjmům uplatňuje paušální výdaje, bude moci uplatnit limitní výši paušálních výdajů 800 000 Kč, resp. 600 000 Kč, a to bez ohledu na výši příjmů přesahující 2 mil. Kč.

 

Ke změně v uplatnění paušálních výdajů nedochází u příjmů dle § 7 odst. 1 písm. a) a písm. b), na které se omezení paušálních výdajů provedené zákonem č. 500/2012 Sb. nevztahuje.

 

Přehled procentní sazby paušálních výdajů a omezení paušálních výdajů v r. 2013

 

Druh příjmů

Procento paušálních výdajů

Příjmy zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství dle § 7 odst. 1 písm. a)

 

Příjmy z řemeslných živností dle § 7 odst. 1 písm. b)

 

Příjmy z ostatních živností dle § 7 odst. 1 písm. b)

 

Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů dle § 7 odst. 1 písm. c) (např. auditor, advokát, daňový poradce, lékař, notář, právník)

 

Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem dle § 7 odst. 2 písm. a)

 

Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním dle § 7 odst. 2 písm. b) (např. architekt)

 

Příjmy osob z činností dle § 7 odst. 2 písm. c a ) písm. d)

 

Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku dle § 7 odst. 2 písm. e)

 

Příjmy z pronájmu dle § 9

 

Příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem dle § 10 odst. 1 písm. a)

80 %

 

80 %

 

60 %

 

40 % - maximálně 800 000 Kč

 

 

40 % - maximálně 800 000 Kč

 

 

40 % - maximálně 800 000 Kč

 

40 % - maximálně 800 000 Kč

 

30 % - maximálně 600 000 Kč

 

30 % - maximálně 600 000 Kč

 

80 %

 

 

2. Nemožnost uplatnění slevy na manželku a na dítě při uplatnění paušálních výdajů

 

Pro rok 2013 platí omezení pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje. Podle nového § 35ca ZDP, včleněného do ZDP zákonem č. 500/2012 Sb., uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže poplatník snížit vypočtenou daň o slevu na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a rovněž nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě podle § 35c a § 35d ZDP.

Paušální výdaje

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=321821