Minimální a zaručená mzda

Jaký je rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou?

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu, mzda nebo odměna z dohody nesmí být nikdy nižší. Přičemž do mzdy se pro tento účel nezahrnuje:

  • mzda za práci přesčas,
  • příplatek za práci:

-         ve svátek,

-         noční,

-         ve ztíženém pracovním prostředí a

-         v sobotu a v neděli.

Do mzdy se dále nezahrnují ani částky, které vůbec nejsou považovány za mzdu, jako např. náhrady mezd, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost, odstupné.

Výši základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Od 1. 8. 2013 byla stanovena základní sazba minimální mzdy ve výši 8 500 Kč měsíčně pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (tj. 50,60 Kč za hodinu).

 

Nedosáhne-li mzda nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek ve výši odpovídajícího rozdílu.

Minimální mzda se vztahuje také na minimální hodinovou odměnu z dohod.

 

Zaručená mzda

Zaručenou mzdou je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle:

  • zákoníku práce,
  • smlouvy,
  • vnitřního předpisu nebo
  • mzdového výměru.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než základní sazba minimální mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, které jsou zařazeny do 8 skupin. Obecná charakteristika těchto skupin je uvedena v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Výši zaručené mzdy pro každou skupinu prací je nutné dodržet.

Příklad

Ve stavebnictví je možné nejnižší úroveň zaručené mzdy:

-        pro první skupinu 50,60 Kč za hodinu určit zaměstnanci, který provádí pouze pomocné práce, jako je ruční manipulace s materiálem;

-       pracovník, který provádí např. kopáčské či přidavačské práce, už musí být zařazen ve druhé skupině se sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy 55,90 Kč za hodinu (9 400 Kč za měsíc) a

-       pracovník, který provádí např. vyzdívání příček či instalační a topenářské práce, již musí být zařazen do třetí skupiny prací s nejnižší úrovní zaručené mzdy ve výši 61,70 za hodinu (10 400 Kč za měsíc).

A opět platí, že nedosáhne-li mzda (bez výše uvedených „nemzdových“ složek) příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek ke mzdě ve výši odpovídajícího rozdílu.

Zaručená mzda se nevztahuje na odměny z dohod.

Poznámka:

Zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013 se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Výše jejich minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy zůstává ve výši platné do 31. 7. 2013.

Minimální a zaručená mzda

Read more http://www.zivnostnik.cz/?cid=322793